PROJEKTAI

2018 m. projektai

  • Šiais metais rugpjūčio 20 – 26 d. organizuojame  dalinai Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą stovyklą ,,Vasara balne“, skirtą mūsų globos namuose gyvenantiems vaikams. Stovykla vyks nuostabiame gamtos kampelyje Aukštadvaryje, Trakų raj., Villa Cheval žirgyne. Savivaldybė mums skyrė 1200 Eur (kitos stovyklos įgyvendinimui lėšos gautos iš privačių rėmėjų) Savivaldybės lėšos bus panaudotos tik mūsų globos namuose gyvenančių vaikų vasaros poilsio stovyklos daliniam kelialapio kainos kompensavimui (20 vaikų x 60 Eur (vieno vaiko pamainos kelialapio kaina)= 1200 Eur)
  • Šiais metais mūsų globos namai vykdo tęstinį alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinį projektą „Priklausomybei – NE(2)“, kurio veiklas parėmė Vilniaus miesto savivaldybė, skirdama 9600 eurų! Mes siekiame ugdyti jauną asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Praeitų metų projektas turėjo didelės įtakos jaunuolių sveikesnio gyvenimo pasirinkimui, todėl manome, kad ir šiais metais, per patrauklias jaunimui veiklas, globotiniai įgis atsparumą neigiamiems socialiniams reiškiniams ir mokės tinkamai pasirinkti!
  • Šiais metas, Lietuvos valstybei švenčiant 100-ąjį nepriklausomybės atkūrimo jubiliejų, ir mūsų globos namai nori prisidėti šios gražios sukakties datos pažymėjimo. Įprasminti šiuos metus skiriant Lietuvai: mūsų krašto ir jo istorijos, tradicijų, papročių pažinimui, puoselėjimui ir tęsimui, suvokimui kas mes esam, kur mūsų šaknys.  Vilniaus miesto savivaldybei parėmus 1500 eurų suma, globos namai vykdo kultūros programos projektą „Išdrįsk būti lietuviu“.  Projektas vyksta per vaikų ir jaunuolių kūrybines dirbtuves. Rugpjūčio 6-11  d. turėsime Lietuvos etnokultūros stovyklą, skirtą vaikų supažindinimui su skirtingu Lietuvos etnografinių regionų palikimu, jų materialiuoju ir nematerialiuoju paveldu. Projektu skatiname globos namuose gyvenančių vaikų kultūros ir meno iniciatyvas, jų kūrybiškumą. Mums talkina muzikos grupės „Baltos varnos“ nariai ir savanoriai, padeda vaikams pažinti Lietuvos istoriją, etninę kultūrą, ją pasimatuoti, eksperimentuoti, kurti.

2017 m. įvykdyti projektai

  • Kultūrinio švietimo programa „Išdrįsk kurti“, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė ir privatūs rėmėjai, partneris mukos grupė „Baltos varnos“.

Projekto dalyviai – globos  namuose gyvenantys vaikai ir jaunuoliai su malonumu ir labai aktyviai įsitraukė į projekto veiklas, patys kėlė iniciatyvas, daug fotografavo, modeliavo, kūrė eiles ir joms muziką. Globotiniams muzikinį  lavinimą teikė ir  uždegė kūrybinę ugnelę muzikos grupė „Baltos varnos“. Vėliau kartu su vaikais išvykoje surengė atvirą koncertą Palangoje, poilsio namų “Politechnika” kiemelyje.

  • Vaikų vasaros poilsio programų projektas „Atostogauju ir nenuobodžiauju“, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė ir privatūs rėmėjai,

Stovyklos esmė – skatinti turiningą ir aktyvų vaikų ir jaunuolių, gyvenančių globos namuose, vasaros poilsį, ypatingą dėmesį skiriant delikventinio elgesio vaikų užimtumui vasaros metu, sudarant sąlygas jų saviraiškai, sveikai gyvensenai ir įvairiapusiam ugdymui per įvairias vasaros sporto stovyklos aktyvias veiklas, kad globotiniai įgytų atsparumą neigiamiems socialiniams reiškiniams. Turėjome 2 vaikų stovyklas, kurių veiklos buvo nukreiptos į delinkventinio elgesio vaikų pozityvius elgesio pokyčius, skatinamas kokybiškas bendravimas ir bendradarbiavimas, pagarba vieni kitiems, buvo skatinama saviraiška ir kūryba, komandinis darbas ir dalinimasis gerąja patirtimi.

  • Vaikų vasaros poilsio programų projektas „Prasmingos atostogos“, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė ir privatūs rėmėjai

Darbo ir poilsio stovykla buvo skirta tikslingam globotinių užimtumui vasaros metu ir turiningam vasaros poilsiui. Stovyklos metu, globos namuose gyvenantiems vaikams, buvo sudarytos kuo palankesnės sąlygos darbiniam ugdymui, saviraiškai, sveikai gyvensenai. Mes siekėme moksleivių vasaros poilsio laikotarpiu kuo labiau įtraukti globos namuose gyvenančius vaikus ir jaunuolius į prasmingas, aktyvias veiklas, per jiems patrauklias formas, kurių dėka globotiniai ugdytųsi darbinius, bendravimo, bendradarbiavimo, bei kokybiško laisvalaikio leidimo įgūdžius, plačiau pažintų Lietuvos kraštą ir istoriją, įgytų naujų gyvenimiškų patirčių, reikalingų vaikų ir jaunimo vertybiniam ugdymui.

  • Vaikų evangelizacijos projektas Dievas – mano draugas”, rėmėjas Lietuvos katalikų religinė šalpa, JAV, privatūs asmenys.

Projektas skirtas mūsų globos namuose gyvenantiems vaikams ir jaunuoliams, jų evangelizacijai, savivertės kėlimui, Dievo pažinimui ir katalikiškam vasaros praleidimui. Parengėme vasaros globotinių evangelizacijos programą, kurios metu buvo surengtas vaikams piligriminį žygį Kryžių kalną ir vasaros evangelinę stovyklą, kurių tikslas – krikščionių religijos pagrindų mokymas. Šios veiklos padėjo vaikams atrasti ir pažinti save iš naujo, suvokti savo krikščionišką tapatybę, atrasti santykį su Dievu, pažinti jį, ugdyti krikščioniškas vertybes.

  • Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programa (Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija) projektas „Priklausomybei –Ne“, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė, privatūs asmenys.

Projektu siekėme ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Projekto veiklos kryptys ir tikslai – informacijos skleidimas (suteikti žinių apie psichoaktyvias medžiagas, formuoti neigiamas nuostatas į jų vartojimą), atsakingos elgsenos ugdymas (skatinti savęs vertinimą, atsakomybę priimant sprendimus, asmenybės raidą), alternatyvų kūrimas (skatinti savęs vertinimą, mažinti ir atskirties jausmą, išmokyti neigiamas situacijas keisti į pozityvias), pasipriešinimo įgūdžių ugdymas (supažindinti su socialiniu spaudimu rūkyti, vartoti alkoholį,  narkotikus, formuoti pasipriešinimo įgūdžius ir atsparumą šiam spaudimui), asmeninių ir socialinių įgūdžių ugdymas (formuoti sprendimų priėmimo, bendravimo, kritinio mąstymo ir kitus įgūdžius).

  • Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje veiklos programos projektas „Kartu mes galim viską“, rėmėjas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, privatūs asmenys.

Projektu siekėme padėti šeimoms pašalinti priežastis, dėl kurių vaikams nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, įsivardinti ir pašalinti socialines ir ekonomines šeimos funkcionavimo problemas, trukdančias funkcionuoti šeimai, kaip sveikai visuomenės ląstelei. Projekto veiklomis suteikėme reikalingą prevencinę ir intervencinę pagalbą socialinės rizikos šeimoms, kurių vaikai gyvena globos namuose,  ugdėome šeimos kultūrą, socialinę šeimos tarpusavio atsakomybę ir pagalbą, vyko tarpinstitucinis bendradarbiavimas su socialinių paslaugų, medicinos, švietimo, teisėtvarkos  ir kt. įstaigų ir organizacijų specialistais.