Dokumentai

2017 m. vykdomi projektai

  1. Kultūrinio švietimo programa „Išdrįsk kurti“, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė ir privatūs rėmėjai, partneris mukos grupė „Baltos varnos“.Išsikeltą projekto tikslą (globos namuose gyvenančių vaikų kultūros ir meno iniciatyvos, kūrybiškumo skatinimas) ir uždavinius jam pasiekti, įgyvendinome sklandžiau nei tikėjomės. Projekto dalyviai – globos namuose gyvenantys vaikai ir jaunuoliai su malonumu ir labai aktyviai įsitraukė į projekto veiklas, patys kėlė iniciatyvas, daug fotografavo, modeliavo, kūrė eiles ir joms muziką. Globotiniams muzikinį lavinimą teikė ir uždegė kūrybinę ugnelę muzikos grupė „Baltos varnos“. Vėliau kartu su vaikais išvykoje surengė atvirą koncertą Palangoje, poilsio namų “Politechnika” kiemelyje. Vaikų pasirodymą stebėjo kiti vaikai, poilsio namų darbuotojai, poilsiautojai, bei į koncertą atėję Palangos gyventojai ir svečiai. Paraleliai muzikinio ugdymo užsiėmimų vyko ir fotografijos bei dizaino užsiėmimai. Per projekto veiklas atsiskleidė vaikų kūrybinis potencialas, jie su entuziazmu dalyvavo visose numatytose projekto veiklos ir su nekantrumu laukia kitos vasaros ir šio projekto tęsinio.
  2. Vaikų vasaros poilsio programų projektas „Atostogauju ir nenuobodžiauju“, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė ir privatūs rėmėjai. Stovyklos esmė – skatinti turiningą ir aktyvų vaikų ir jaunuolių, gyvenančių globos namuose, vasaros poilsį, ypatingą dėmesį skiriant delikventinio elgesio vaikų užimtumui vasaros metu, sudarant sąlygas jų saviraiškai, sveikai gyvensenai ir įvairiapusiam ugdymui per įvairias vasaros sporto stovyklos aktyvias veiklas, kad globotiniai įgytų atsparumą neigiamiems socialiniams reiškiniams. Turėjome 2 vaikų stovyklas, kurių veiklos buvo nukreiptos į delinkventinio elgesio vaikų pozityvius elgesio pokyčius, skatinamas kokybiškas bendravimas ir bendradarbiavimas, pagarba vieni kitiems, skatinama saviraiška ir kūryba, komandinis darbas ir dalinimasis gerąja patirtimi. Vyko prevencinės veiklos prieš patyčias, rūkymą, alkoholio vartojimą, saugų elgesį vandenyje ir gamtoje. Jaunuoliai turėjo 2 patyriminius žygius pėsčiomis, turėjo išgyvenimo gamtoje praktinių mokymų, dalyvavo kūrybinėse piešimo ant vandens dirbtuvėse ir dar daugelyje kitų jaunimui įdomių, prasmingų ir ugdančių jauną žmogų veiklų. Stovyklose globotinių įgyta patirtis leis atsispirti negatyviems delinkventinio elgesio jaunuolių įtakai, gebės tinkamai pasirinkti ir kokybiškiau bei pozityviau leisti laisvalaikį kasdienybėje.
  3. Vaikų vasaros poilsio programų projektas „Prasmingos atostogos“, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė ir privatūs rėmėjai. Darbo ir poilsio stovykla buvo skirta tikslingam globotinių užimtumui vasaros metu ir turiningam vasaros poilsiui. Į globos namus patekę vaikai neturi tinkamai susiformavusio laisvalaikio leidimo įgūdžių, dažniau renkasi pasyvias laisvalaikio leidimo formas su panašių įgūdžių turinčiais vaikas, yra linkę burtis į grupes, vartoti tabaką, alkoholį ir kitas svaiginamąsias medžiagas, elgtis agresyviai, linkę nusikalsti ir dėl to globotiniai dažnai atsiduria policijos akiratyje. Todėl mes siekiame moksleivių vasaros poilsio laikotarpiu kuo labiau įtraukti globos namuose gyvenančius vaikus ir jaunuolius į prasmingas, aktyvias veiklas, per jiems patrauklias formas, kurių dėka globotiniai ugdytųsi darbinius, bendravimo, bendradarbiavimo, bei kokybiško laisvalaikio leidimo įgūdžius, plačiau pažintų Lietuvos kraštą ir istoriją, įgytų naujų gyvenimiškų patirčių, reikalingų vaikų ir jaunimo vertybiniam ugdymui. Stovyklos metu, globos namuose gyvenantiems vaikams, buvo sudarytos kuo palankesnės sąlygos darbiniam ugdymui, saviraiškai, sveikai gyvensenai. Ypač didelį dėmesį skyrėme globotinių, turinčių neįgalumą ir globotinių, įrašytų į policiją dominančių vaikų grupės apskaitą ir į policijos profilaktinę įskaitą, kokybiškam, kryptingam užimtumui ir turiningo, aktyvaus poilsio įgūdžių formavimui, stiprinimui ir palaikymui, draugiškumo ugdymui ir savivertės kėlimui.
  4. Vaikų evangelizacijos projektas Dievas – mano draugas”, rėmėjas Lietuvos katalikų religinė šalpa, JAV, privatūs asmenys. Projektas skirtas mūsų globos namuose gyvenantiems vaikams ir jaunuoliams, jų evangelizacijai, savivertės kėlimui, Dievo pažinimui ir katalikiškam vasaros praleidimui. Dažnai vaikai, gyvenantys globos namuose, būna praradę pasitikėjimą tėvais, artimais jiems žmonėmis, jaučiasi išduoti ir niekam nereikalingi. Todėl parengėme vasaros globotinių evangelizacijos programą, kurios metu buvo surengtas vaikams piligriminis žygis į Kryžių kalną ir vasaros evangelinė stovykla, kurių tikslas – krikščionių religijos pagrindų mokymas. Šios veiklos padėjo vaikams atrasti ir pažinti save iš naujo, suvokti savo krikščionišką tapatybę, atrasti santykį su Dievu, pažinti jį, ugdyti krikščioniškas vertybes. Naudojant individualaus ir grupinio darbo metodus, ugdėme vaikų tautinį ir religinį indentitetą, savęs, kaip asmenybės ir mūsų krašto žmonių vertybių, tradicijų, papročių, gamtos pažinimą. Ugdomosios veiklos vyko vaikams ir jaunuoliams patraukliais užsiėmimais.
  5. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programa (Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija) projektas „Priklausomybei –Ne“, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė, privatūs asmenys. Projekto tikslas – ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, Veiklos kryptys ir tikslai – informacijos skleidimas (suteikti žinių apie psichoaktyvias medžiagas, formuoti neigiamas nuostatas į jų vartojimą), atsakingos elgsenos ugdymas (skatinti savęs vertinimą, atsakomybę priimant sprendimus, asmenybės raidą), alternatyvų kūrimas (skatinti savęs vertinimą, mažinti ir atskirties jausmą, išmokyti neigiamas situacijas keisti į pozityvias), pasipriešinimo įgūdžių ugdymas (supažindinti su socialiniu spaudimu rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus, formuoti pasipriešinimo įgūdžius ir atsparumą šiam spaudimui), asmeninių ir socialinių įgūdžių ugdymas (formuoti sprendimų priėmimo, bendravimo, kritinio mąstymo ir kitus įgūdžius).
  6. Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje veiklos programos projektas „Kartu mes galim viską“, rėmėjas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, privatūs asmenys. Projektu siekiameme padėti šeimoms pašalinti priežastis, dėl kurių vaikams nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, įsivardinti ir pašalinti socialines ir ekonomines šeimos funkcionavimo problemas, trukdančias funkcionuoti šeimai, kaip sveikai visuomenės ląstelei, stiprinti šeimą ir padėti biologiniams tėvams savarankiškai ir tinkamai auginti vaikus. Projekto veiklomis galime suteikti reikalingą prevencinę ir intervencinę pagalbą socialinės rizikos šeimoms, kurių vaikai gyvena globos namuose. Ugdome šeimos kultūrą, socialinę šeimos tarpusavio atsakomybę ir pagalbą, formavome pozityvios tėvystės įgūdžius ir pozityvių auklėjimo metodų sklaidą šeimoje, telkiame šeimas, teikiame pagalbą įveikiant šeimos krizes ir sunkumus dėl įvairių priklausomybių. Su globos namuose gyvenančiais vaikais ir jų šeimos nariais dirba socialiniai darbuotojai, psichologai, teisininkai, vyksta tarpinstitucinis bendradarbiavimas su socialinių paslaugų, medicinos, švietimo, teisėtvarkos ir kt. įstaigų ir organizacijų specialistais

Veiklos ataskaita 2015 m.